fbpx

ตัวอย่างการคำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis


() Analysis มาจากกฏ  ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอดขาย

  • ขั้นที่1  นำปริมาณการขายต่อปี X ราคาต่อหน่วย
  • ขั้นที่2  นำมาจัดเรียงจากมากไปน้อย
  • ขั้นที่ 3 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในสินค้าแต่ละประเภท
  • ขั้นที่ 4 จัดกลุ่มสินค้า A,B,C

ขั้นที่ 1
[table “1” not found /]

ขั้นที่ 2-4
[table “2” not found /]

  • กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มี % มากที่สุดและรองลงมา เมื่อนำมาบวกกันอยู่ระหว่าง 70-80%
  • กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มี % รองลงมาจากกลุ่ม A
  • กลุ่ม C เป็นสินค้าที่มี % รองลงมาจากกลุ่ม B

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...