(purchasingหมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน และทำหน้าที่ในการประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขายวัตถุดิบ เนื่องจากการมีวัตถุดิบพร้อมเป็นปัจจัยด่านแรกที่กำหนดความสามารถในและการบริการเพื่อนำส่งให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาที่กำหนด

() หมายถึง กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ , สิ่งของที่จำเป็น ตามความต้องการของหน่วยงานที่มีการร้องขอ โดยหรือสิ่งที่ซื้อมามีส่วนปฏิสัมพันธ์กระทบต่อผลกำไรหรือผลการประกอบการของธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดซื้อ มีดังนี้

  • 1) จัดหาวัตถุดิบ, อุปกรณ์และสิ่งของ เพื่อป้อนให้นำส่งหน่วยงานที่ต้องการ
  • 2) การจัดซื้อจัดหาในราคาที่คุณภาพและราคามีดุลยภาพมากที่สุด
  • 3) ดำเนินการจัดหาจากแหล่งที่เหมาะสม มีการตรงตามเวลาในปริมาณที่เหมาะสม
  • 4) เป็นแหล่งในการหาข้อมูลข่าวสารให้กับองค์กร

สรุปความแตกต่างระหว่าจัดซื้อ (purchasing) กับ จัดหา (procurement)

  • จัดซื้อ (Procurement) รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร
  • จัดหา (procurement) รับผิดชอบดำเนินการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ , สิ่งของที่จำเป็น ตามความต้องการของหน่วยงานที่มีการร้องขอ