L/C หรือ คืออะไร ? เป็นการชำระค่าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง

Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

หรือผู้ ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว

ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/Cประเภทของ L/C ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมี 2 ประเภท ได้แก่

 • ที่เพิกถอนได้ ( OF CREDIT)
  L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือธนาคารจะแจ้งยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายแต่ประการใด ดังนั้นในทาง L/C ชนิดนี้จึงไม่นิยมนำมาใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
 • ที่เพิกถอนไม่ได้ ( OF CREDIT)
  L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปแล้ว ทั้งธนาคารและผู้ซื้อจะทำการยกเลิกไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้ L/C ประเภทนี้จึงเป็นประเภทที่ใช้งานได้จริงใน L/C ที่มิได้ระบุว่าเป็น L/C ที่เพิกถอนได้ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็น L/C ที่เพิกถอนไม่ได้

ข้อควรระวังในการเปิด Letter of Credit ไปซื้อสินค้าจากผู้ขายในต่างประเทศ ผู้ซื้อควรปฏิบัติดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือของผู้ขายให้แน่ชัดเสียก่อน ซึ่งอาจกระทำได้โดยการไปเยี่ยมโรงงานของผู้ขายหรือให้ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบให้
 • ตรวจสอบว่าเอกสารและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิด เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
 • ศึกษาข้อกำหนดของทางราชการเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า เช่น การควบคุมการนำเข้า หรือมีอากรพิเศษหรือไม่ เป็นต้น

ขั้นตอน Letter of Credit

 • ขั้นที่ 1 ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงซื้อขายโดยชำระเงิน
 • ขั้นที่ 2 ผู้ซื้อ ยื่น L/C
 • ขั้นที่ 3 ธนาคารทำการเปิด L/C ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ขาย) ผ่านธนาคารตัวแทน
 • ขั้นที่ 4 ธนาคารตัวแทนทำการแจ้ง L/C ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ขาย)
 • ขั้นที่ 5 ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ขาย) ทำการสินค้า
 • ขั้นที่ 6 ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ขาย) ยื่นเอกสารกับธนาคารตัวแทนเพื่อขอขึ้นเงิน
 • ขั้นที่ 7 ธนาคารตัวแทนจัดส่งเอกสารให้กับธนาคารผู้เปิด L/C
 • ขั้นที่ 8 ธนาคารผู้เปิด L/C ทำการตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องจะทำการชำระเงิน
 • ขั้นที่ 9 ผู้ขายรับเงินค่าสินค้า ผู้ซื้อรับเอกสาร
 • ขั้นที่ 10 ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคารผู้เปิด L/C
 • ขั้นที่ 11 ผู้ซื้อดำเนินการรับสินค้า