หาพื้นที่คลัง () แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร ค้าวางสินค้าจริง 4.00 เมตร ถ้ามีสินค้าวางกอง 5,000 ตารางเมตร ต้องการพื้นที่จริงเท่าไร

วิธีทำ

E = ประสิทธิผลในการใช้เนื้อที่

A = ความสูงจริง

P = ความสามารถที่ทำได้

ประสิทธิภาพการวางกอง E = A / P

= 4 / 5 = .80

= .80 หรือ 80%

พื้นที่ต้องการจริง = E x พท.สินค้าวางกอง

= .80 x 5,000 ตารางเมตร

= 4,000 ตารางเมตร

พื้นที่จริง : 4,000 ตารางเมตร