เครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (EOQ)

EOQ ใช้ยังไง ?

เครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (EOQ)

ตอนนี้มีเครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (EOQ) โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด

สูตร Economic Order Quantity หรือ EOQ

D = ความต้องการสินค้าใน 1 ปี
O = แต่ละครั้ง
C = ค่าใช้จ่ายในสินค้าต่อหน่วยต่อปี

**เปลี่ยนตัวเลขในช่อง D , O , C ได้