โลจิสติกส์คาเฟ่ สรุปเนื้อหาความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | logistiCafe.com
ความหมายของการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความหมายของการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง การจัดการลอจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุ...

[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย คือ 8 กิจกรรมหลัก และ 5 กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน 1...

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock / Buffer Stock) หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือ...

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline) ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการ...