LOGISTICAFE.COM | สรุปความรู้พื้นฐานเนื้อหาบทเรียนความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์คาเฟ่การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just-in-time Inventory and Manufacturing) คืออะไร ?

การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just – in – time Inventory and Manufacturing) หมายถึง วิธีการควบคุมสินค้าแบบทันเวลา ซึ่งสินค้าและวัตถุดิบจะถูกส่งไปให้ในช่วงเวลาก่อนที่สินค้าหรือวัตถุดิบ นั้นไปใช้ในการผลิต ทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นเวลานาน แนวคิดในการผลิตสินค้าเท่ากับจานวน ที่ลูกค้าต้องการ โดยมุ่งเน้นการไม่จัดเก็บสารองสินค้าคงเหลือทุกชนิดหรือมีปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นศูนย์ (Zero Stock) หรือน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น เพื่อช่วยปรับลดต้นทุนให้กับกิจการอันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ...

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?

Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราคา เนื่องจากสามารถรวมยอดการสั่งซื้อทั้งหมดให้กับซัพพลายเพียงเจ้าเดียว รวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้านั้นๆ ในทางกลับกัน นักจัดซื้อและองค์กรจะต้องแบกรับความเสี่ยง หากเกิดสถานการณ์ที่สินค้านั้นขาดตลาด

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการส่งลูกค้า การแก้ปัญหากระบวนการคอขวด เช่น การแบ่งย่อยการบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระยะทางหรือความร็วสายพานให้เหมาะสม, การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นแบบคู่ขนาน

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร โดยต้นทุนที่ซิกซ์ซิกมาให้ความสนใจก็คือ ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality Six Sigma...

ความหมายของศูนย์การกระจายสินค้าและศูนย์คลังสินค้า (Distribution Center and Warehousing Center)

ความหมายของศูนย์การกระจายสินค้าและศูนย์คลังสินค้า (Distribution Center and Warehousing Center) แบ่งออกเป็นดังนี้ ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) มีลักษณะคล้ายคลังสินค้า เพราะสินค้าที่เก็บไว้ในคลังคือระบบการกระจายสินค้าของผู้ผลิต ในช่องทางการกระจายสินค้า คลังสินค้าจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดเก็บสินค้าระหว่างผู้ผลิตและร้านค้าปลีก ส่วนศูนย์กระจายสินค้าก็คือคลังสินค้าที่เน้นการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ศูนย์กระจายสินค้าต้องมีการจัดประเภทสินค้าเพื่อกระจายไปในขั้นต่อไป หน้าที่ในการจัดประเภทสินค้ามี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน...

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) คืออะไร ?

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) เป็นองค์ประกอบของกิจกรรมการจัดส่ง ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและกิจการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการบริหารกระแส การไหลของสินค้าบริการตั้งแต่จุดเริ่มผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องการการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติและการควบคุมเป็นอย่างดี ดังนั้น การจัดส่งจึงเริ่มต้นให้ความสนใจตั้งแต่วัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าระหว่างทำ (In-Process Inventory)...