LOGISTICAFE.COM | สรุปความรู้พื้นฐานเนื้อหาบทเรียนความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนTPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

TPM ย่อมาจาก Total Productive Maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็นเครื่องจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมที่นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้จำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน ดังนั้นก็สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยผลิตได้ อีกทั้งในสมัยก่อน การแข่งขันยังไม่มีสูงเนื่องจาก...

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่องจักร Autonomation (Jidoka) คือ การที่คนหรือเครื่องจักรหยุดการผลิตทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น Autonomation เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า Bottleneck หรือคอขวด...

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) คืออะไร ?

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) 1. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) เนื่องจากของเสีย เป็นต้นทุน 2. การรอคอยเป็นศูนย์ (Zero Delay) เนื่องจากการรอคอยทำให้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่จ่ายออกไปไม่คุ้มค่า 3. วัสดุคงคลังเป็นศูนย์ (Zero Inventory)...

การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just-in-time Inventory and Manufacturing) คืออะไร ?

การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just – in – time Inventory and Manufacturing) หมายถึง วิธีการควบคุมสินค้าแบบทันเวลา ซึ่งสินค้าและวัตถุดิบจะถูกส่งไปให้ในช่วงเวลาก่อนที่สินค้าหรือวัตถุดิบ นั้นไปใช้ในการผลิต ทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นเวลานาน แนวคิดในการผลิตสินค้าเท่ากับจานวน ที่ลูกค้าต้องการ โดยมุ่งเน้นการไม่จัดเก็บสารองสินค้าคงเหลือทุกชนิดหรือมีปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นศูนย์ (Zero Stock) หรือน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น เพื่อช่วยปรับลดต้นทุนให้กับกิจการอันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ...

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?

Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราคา เนื่องจากสามารถรวมยอดการสั่งซื้อทั้งหมดให้กับซัพพลายเพียงเจ้าเดียว รวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้านั้นๆ ในทางกลับกัน นักจัดซื้อและองค์กรจะต้องแบกรับความเสี่ยง หากเกิดสถานการณ์ที่สินค้านั้นขาดตลาด

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการส่งลูกค้า การแก้ปัญหากระบวนการคอขวด เช่น การแบ่งย่อยการบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระยะทางหรือความร็วสายพานให้เหมาะสม, การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นแบบคู่ขนาน