logistiCafe.com|สรุปเนื้อหาความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน


[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย คือ 8 กิจกรรมหลัก และ 5 กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน 1. การบริการลูกค้า : การส่งมอบสินค้าตรงเวลาและครบจำนวน...

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock / Buffer Stock) หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้าส่วนเกินเผื่อขาด เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นกระบวนการคอขวด (Bottleneck Process) ของกระบวนการผลิต เป็นวัสดุหรือสินค้าจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจำนวนวัสดุ หรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการ...

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline) ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในลักษณะต่าง ๆ มี 5 ประเภทหลัก คือ 1. สินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการตามวัฎจักร และความต้องการในช่วงเวลาปกติ (Cycle/Regular Stock) เป็นการสำรองสินค้า...

TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

TPM ย่อมาจาก Total Productive Maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็นเครื่องจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมที่นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์...

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่องจักร Autonomation (Jidoka) คือ...