โลจิสติกส์คาเฟ่ สรุปเนื้อหาความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | logistiCafe.com
ความหมายของการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความหมายของการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง การจัดการลอจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานซึ่ง วางแผน นำไปปฏิบัติ และควบคุมการไหลทั้งไปและกลับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินค้า บริการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดที่มีการบริโภค เพื่อที่จะให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง...

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management {ตอนที่ 2}

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management {ตอนที่ 2}

Logistics และ Supply chain Management หมายถึง เพื่อให้มุมมองทางการจัดการครบถ้วนจึงขาดไม่ได้ที่จะประเมินคำ 2 คำนี้ไปด้วยกัน แต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปของธุรกิจ ทำให้การมองความสัมพันธ์ของสองคำนี้แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งพอจะอนุมานได้ 3 ลักษณะคือ Logistics ใหญ่กว่า Supply...

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) หมายถึง กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan School of Management) แห่งสถาบันเอ็มไอที...

[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

[ฉบับย่อ] กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย คือ 8 กิจกรรมหลัก และ 5 กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน 1. การบริการลูกค้า : การส่งมอบสินค้าตรงเวลาและครบจำนวน...

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock / Buffer Stock) หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้าส่วนเกินเผื่อขาด เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นกระบวนการคอขวด (Bottleneck Process) ของกระบวนการผลิต เป็นวัสดุหรือสินค้าจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจำนวนวัสดุ หรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการ...