LOGISTICAFE.COM | สรุปความรู้พื้นฐานเนื้อหาบทเรียนความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนทำไมต้องเรียนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ?

คนที่เข้ามาเรียนสาย logistics เจอคำถามในใจว่า “เรียนโลจิสติกยากไหม” , ”ถ้าอยากทำงานโลจิสติกส์ ต้องเรียนอะไร” หรือ “โลจิสติกส์มีสอนในคณะไหนบ้าง” หรือ ”มหาวิทยาลัยอะไรที่ดังในสายโลจิสติกส์”  หรืออาจจะเป็น “สาขาการจัดโลจิสติกส์” ที่กำลังสงสัย …เนื้อหามาทำความเข้าใจพร้อมกัน สายงานโลจิสติกส์เป็นอย่างไร โลจิสติกส์ เป็นส่วนที่สำคัญมากในแต่ละองค์กร ถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน หากมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถทำกำไรให้บริษัทมากมาย...

เตรียมตัวทำงานในสายอาชีพ Logistics (โลจิสติกส์) {ฉบับคนทำงาน}

โลจิสติกส์ (logistics) จบมาทํางานอะไร {ฉบับคนทำงาน} ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เพศได้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี จบสาขาอาชีพ โลจิสติกส์ (logistics) หรือเรียกว่าสาขาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจจะจบสาขาอื่นๆ ก็สามารถทำงานได้ ขึ้นอยู่ความสามารถ และความขยัน อดทน รับผิดชอบเป็นอย่างดีมาก...

ความแตกต่างระหว่าง Logistics กับ SCM (Supply Chain Management)

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์)...

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร ?

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ (logistics) ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์...

TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

TPM ย่อมาจาก Total Productive Maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็นเครื่องจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมที่นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้จำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน ดังนั้นก็สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยผลิตได้ อีกทั้งในสมัยก่อน การแข่งขันยังไม่มีสูงเนื่องจาก...

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่องจักร Autonomation (Jidoka) คือ การที่คนหรือเครื่องจักรหยุดการผลิตทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น Autonomation เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า Bottleneck หรือคอขวด...

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) คืออะไร ?

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) 1. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) เนื่องจากของเสีย เป็นต้นทุน 2. การรอคอยเป็นศูนย์ (Zero Delay) เนื่องจากการรอคอยทำให้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่จ่ายออกไปไม่คุ้มค่า 3. วัสดุคงคลังเป็นศูนย์ (Zero Inventory)...

การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just-in-time Inventory and Manufacturing) คืออะไร ?

การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Just-in-time Inventory and Manufacturing) หมายถึง วิธีการควบคุมสินค้าแบบทันเวลา ซึ่งสินค้าและวัตถุดิบจะถูกส่งไปให้ในช่วงเวลาก่อนที่สินค้าหรือวัตถุดิบ นั้นไปใช้ในการผลิต ทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นเวลานาน แนวคิดในการผลิตสินค้าเท่ากับจานวน ที่ลูกค้าต้องการ โดยมุ่งเน้นการไม่จัดเก็บสารองสินค้าคงเหลือทุกชนิดหรือมีปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นศูนย์ (Zero Stock) หรือน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น เพื่อช่วยปรับลดต้นทุนให้กับกิจการอันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ นับตั้งแต่การจัดส่งปัจจัยการผลิตจากผู้จัดจาหน่ายที่จะต้องจัดส่งให้ตรงตามตารางที่กิจการกาหนดกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีงานระหว่างทาคงเหลือระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ไปจนกระทั่งการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าจะต้องจัดส่งได้ทันทีที่ผลิตสินค้าเสร็จโดยไม่เหลือสินค้าสาเร็จรูปไว้ในคลังสินค้า

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?

Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราคา เนื่องจากสามารถรวมยอดการสั่งซื้อทั้งหมดให้กับซัพพลายเพียงเจ้าเดียว รวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้านั้นๆ ในทางกลับกัน นักจัดซื้อและองค์กรจะต้องแบกรับความเสี่ยง หากเกิดสถานการณ์ที่สินค้านั้นขาดตลาด

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการส่งลูกค้า การแก้ปัญหากระบวนการคอขวด เช่น การแบ่งย่อยการบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระยะทางหรือความร็วสายพานให้เหมาะสม, การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นแบบคู่ขนาน