กับก็เป็นสิ่งขาดไม่ได้ 
เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น ตัวอย่างอยากทำขนมขาย # () …เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุน! 

(Fixed ) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย ต้นทุนคงที่รวมจะคงที่ตลอดเวลา แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะลดลง ถ้าปริมาณหรือขายสูงขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เงินเดือน ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น

() เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย ถ้าหรือขายมากต้นทุนผันแปรจะมาก แต่ถ้าปริมาณการผลิตหรือขายน้อยต้นทุนผันแปรจะน้อย นั่นคือ ต้นทุนผันแปรรวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือขาย แต่ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะคงที่ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่านายหน้า 

ตัวอย่าง ร้านขายขนม มีต้นทุนคงที่ 1,000 บาทต่อเดือน
โดยมีต้นทุนแปรผันชิ้นละ 10 บาท ตั้งราคาขายที่ 20 บาทต่อชิ้น 

ดังนั้น จุดคุ้มทุน = 1,000 / (20-10) = 100 ชิ้น 
ร้านนี้ต้องขายขนมให้ได้ 100 ชิ้นต่อเดือนจึงจะคุ้มทุน หรือต้องขายให้ได้มากกว่า 100 ชิ้น เพื่อจะสร้างกำไร 

**สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ ต้นทุนคงที่ , ราคาขาย และต้นทุนแปรผัน