มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ ตลอดหลักสูตร 248,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 258,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 146,800 บาท
 • วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ (CITE) สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 316,100 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม – https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 255,000 บาท และค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน 2,530 บาท
 • วิศวกรรมอุตสหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสหกรรม) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 335,400 บาท และค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน 2,310  บาท

– https://www.bu.ac.th/

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ค่าเทอมเทอมแรก 25,580 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 306,480 บาท

มหาวิทยาลัยรังสิต – http://rbsrsu.com

 • คณะบริหาร การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
  • เรียนจบ 4 ปี :ค่าเทอม 244,000 บาท
  • เรียนจบ 3 ปีครึ่ง :ค่าเทอม 234,500 บาท
  • เรียนจบ 3 ปี :ค่าเทอม 229,500 บาท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) – https://www.hcu.ac.th/

 • คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 263,800 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร – http://www.mut.ac.th/

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) 108,400 บาท
  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 100,400 บาท

มหาวิทยาลัย – http://business.utcc.ac.th/

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 288,050 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 321,150 บาท
  • หลักสูตรเทียบโอน ปวส. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 236,750 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ / International College สำหรับนักศึกษาคนไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 368,450 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอีกต่ออีกครั้ง!