กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) ประกอบด้วย 1. การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ 2. การหาทำเลที่ตั้งของอาคาร โรงงาน คลังสินค้า …