free hit counter
Weight Certificate | logisticafe.com

Press ESC to close

เอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) Straight Bill of Lading Order Bill of Lading 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice) Proforma Inv…