คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ? RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่…

VMI (Vendor Managed Inventory) คืออะไร ?

vmi (vendor Managed Invetory) หมายถึง การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกใน supply เพื่อลด bullwhip effect โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังโ…

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ท…