Transportation Management System (TMS) คืออะไร ?

ระบบจัดการการขนส่ง Transportation management system (tms) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ใน…