Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม คืออะไร ?

Total Quality Management (tqm) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม หมายถึง การจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อ...