TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

tpm ย่อมาจาก total productive maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็นเครื่อ…