Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม คืออะไร ?

total quality management (tqm) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม หมายถึง การจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบว…