ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรื…

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

สูตรการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) โดยสูตรการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณ หรือจำนวนสินค้าท…

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม ( Total revenue ) เท่ากับต้นทุนรวม ( Total cost ) …