Press ESC to close

งานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transp…