free hit counter
supply chain management | logisticafe.com

Press ESC to close

306 0

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ?

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ? วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะเวลาในการศึกษาอย่างจริงจังเพียง 1 ปี เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส…

171 0

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) หมายถึง กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan School of Management) แห่งสถาบันเอ็มไอที (MIT) มีช…

145 0

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบ่งออกเป็นดังนี้ การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือเครื่…

22 0

ความหมายระหว่าง Supply Chain , Value Chain และ Supply Chain Management คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจ…

21 1

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของวัสดุนับจากวั…