fbpx

Tagged: supply chain management


เรียน ป.โท โลจิสติกส์ ที่ไหนดี ?

เรียน ป.โท โลจิสติกส์ ที่ไหนดี ? วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะเวลาในการศึกษาอย่างจริงจังเพียง 1 ปี วิทยาลัยโลจ...

การบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

การบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (สินค้าสำเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีล...

ความหมายของการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง การจัดการลอจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานซึ่ง วางแผน นำไปปฏิบัติ และควบคุมการไหลทั้งไปและกลับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินค้า บริ...

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management {ตอนที่ 2}

Logistics และ Supply chain Management หมายถึง เพื่อให้มุมมองทางการจัดการครบถ้วนจึงขาดไม่ได้ที่จะประเมินคำ 2 คำนี้ไปด้วยกัน แต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปของธุรกิจ ทำให้การมองความสัมพันธ์ของสอง...

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) หมายถึง กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan Schoo...

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบ่งออกเป็นดังนี้ การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้...

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า...

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ก...