ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปร…

Supply Chain (ซัพพลายเชน) มีผลต่อ Logistics (โลจิสติกส์) อย่างไร ?

Supply Chain (ซัพพลายเชน) หมายถึง เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufac…