สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบ ที่มีไว้เพื่อทดแทนวัสดุหรือสินค้าทีขายไปหรือวัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไปในการ…

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส…