free hit counter
Stock | Logisticafe.com

Press ESC to close

สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบ ที่มีไว้เพื่อทดแทนวัสดุหรือสินค้าทีขายไปหรือวัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไปในการผลิต ซึ่งวัสดุหรือสินค้าประเภทนี้จะเก็บไว้เพื่อตอบสนองความ ต้องการวัสดุหรือสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่มี…

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) คืออะไร ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time (jit) ในการขนส่ง  โดยมีเงื่อนไขในการขนส่ง 4R ประการ  คือ 1. ส่งสินค้าได้ทั…