ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (O...