SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

SKU (Stock keeping Unit)  หรืออ่านว่า เอส-เค-ยู  มาจาก รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า SKU คือ รายการส...