free hit counter
Sripatum University | logisticafe.com

Press ESC to close

Sripatum University

3 Articles
0 2
1

สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงก…

“สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Ph D. (Logistics and Supply Chain Management)

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่นักอุตสาหกรรมและอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาทุ…