free hit counter
Spu | Logisticafe.com

Press ESC to close

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์โลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 ” ฟรี!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 “ กิจกรรมแคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ กับ “โลจิสติกส์และซั…

สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)

สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงก…

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}

“สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Ph D. (Logistics and Supply Chain Management)