ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบายถึงความแตกต่างตามแต่ละประเภทของการดำเนินการซึ่งทั้…

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) คืออะไร ?

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (cross docking) แต่ละประเภทของการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (consolidate)และการจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็นดังนี้…

SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

sku คือ ? sku คือ รายการสินค้า การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บสินค้า สินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลาย เช่น แป้ง 1 ชนิด อาจจะมี 5 SKU ประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สีเขียว,ส้ม,เหลือง,ฟ้า,ส้ม ซึ่ง จะเป็นหน่วยเฉพาะของสินค้านั้น ๆ Storage การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า ตามความต้องการของลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ