Tagged: SKU


ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบาย...

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) คืออะไร ?

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) แต่ละประเภทของการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า...

SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

SKU (Stock keeping Unit)  หรืออ่านว่า เอส-เค-ยู  มาจาก รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า ...