ความแตกต่างระหว่าง lean และ six sigma คืออะไร ?

ลีน (lean) แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (muda)…

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (six sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (process) และผลิตภัณฑ์ (Product) …