ประเภทของสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของระบบสินค้าคงคลัง (types of inventory) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทรายการเดียวจากคลังเดียว (Single-item , Single-sourc…