Tagged: Shipping


คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)

Bulk cargo สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าล...

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกข...

ค่าขนส่งสินค้า (Transportation Cost) คืออะไร ?

ค่าขนส่งสินค้า (Transportation Cost) หมายถึง ค่าขนส่งที่จ่ายเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้า...

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนก...

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (WAREHOUSE ACTIVITIES) ตอนที่ 2

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (WAREHOUSE ACTIVITIES) ตอนที่ 2 งานรับสินค้า (Goods Receipt) งานรับสินค้าเก...

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรมศุลกากร แทนผู้ปร...

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

Shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรื...