การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) คืออะไร ?

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ (ความผันแปร) ตามลำดับเวลา แบ...