Press ESC to close

Lead Time คืออะไร ?

Lead Time หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อย…

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โด…