free hit counter
rop | logisticafe.com

Press ESC to close

พื้นฐานคนเรียนโลจิสติกส์ต้องรู้จัก ABC / EOQ / ROP / SS คืออะไรบ้าง ?

พื้นฐานคนเรียนโลจิสติกส์ต้องรู้จัก ABC / EOQ / ROP / SS  4 คำศัพท์เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า หรือสินค้าคงคลัง คลังสินค้า ABC แบ่งออกเป็นแต่ละชั้น ประเภท A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก การควบคุมจึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บ ของไว้…

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 2. ช่วยลดปัญหาท…