การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คืออะไร ?

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม…