งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID Hero 2016

งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยชมรม RFID Thailand โดย ในปีนี้ชมรมอ...