free hit counter
Repetitive Production | logisticafe.com

Press ESC to close

175 0

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) …