สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

สูตรการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) โดยสูตรการสั่งซื้...