fbpx

Tagged: การจัดซื้อ


จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ? จัดซื้อ (Procurement) หมายถึง กระบวนกา...

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม ห...