ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?

ประเภทของการขนส่ง (transport)  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้ จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 1. การขนส…