ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufact...