การวางแผนกำลังการผลิต PRODUCTION PLANNING คืออะไร ?

กำลังการผลิต (Production Capacity) หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่กำลังการผลิต โดยทั่วไปมีหน่วยเป็นปริมา...