ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (inventory Model) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ (product cost)ต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนของพัสดุคงคลังนั้น ๆ…