free hit counter
Product Cost | logisticafe.com

Press ESC to close

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)ต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนของพัสดุคงคลังนั้น ๆ ซึ่งถ้าเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตก็จะได้แก่ราคาที่สั่งซื้อมานั้น หร…