ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมู…