five force model แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model คืออะไร ?

five force model แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model คืออะไร ? 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด …