ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) คืออะไร ?

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มขององค์การ สถาบัน หรือหน่วยงานที่อยู่ภายในหรือภายนอก โรงงานผลิต โดยทำหน้าที่สนับสนุนก…