ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คืออะไร ?

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวสินค้า (Physical distribution) หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช…