กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?

กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ? กระบวนการผลิต (production process) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนกา…