ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนของการขนส่ง (cost of transportation) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เป็นต้นทุนหรื…