free hit counter
Multimodal Transport | logisticafe.com

Press ESC to close

137 0

FREIGHT FORWARDER (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) คืออะไร ?

Freight Forwarder คือ จะดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางในฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง หน้าที่ของ Freight Forwarder อาจทำ…

306 0

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร ?

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนทำ สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้รับประกอบการขนส่งฯ เป็นคู่สัญญาทำสัญญากับผู้ส่งหรือ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้ร…