[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport …