Press ESC to close

Manufacturing Resource Planning (MRP II) คืออะไร ?

manufacturing Resource Planning (mrp ii): วิธีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผ…