fbpx

Tagged: milk run


10 เรื่องที่ควรรู้ สำหรับพื้นฐานในการเรียนสาขาโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร ? – http://bit.ly/1u8zoLt ห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน (Supply Chain) คืออะไร ? – http://bit.ly/TO6HqC ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร ? – http://bit.ly/d0LRA6 ระบบ...

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : GSCM) คืออะไร ?

การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management: GSCM) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการคำ นึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนถึงผู้บริโภคและรวมถ...

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่น ๆ  แบ่งเป็นดังนี้ การจัดการคลังสินค้ากับการผลิต การผลิตที่ผลิตเป็นปริมาณน้อยแต่ทำการผลิตบ่อยๆ หรือการผลิตที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือที่เรียกว...

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) คืออะไร ?

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) หมายถึง เริ่มจากลูกค้าจัดทำใบสั่งซื้อ เมื่อระดับสินค้าลดลงจนถึงระดับกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อจะเพียงพอกับการขายในช่วงจงจรเวลาสั่งซื้อ เช่น อุปสงค์ต่อวัน 2...

ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบลีน lean ซึ่งแต่ละเที่ยว...

Full Truck Load (FTL) คืออะไร ?

Full Truck Load (FTL) หมายถึง การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอ...

ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คืออะไร ?

การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ อธิบายได้ง่ายๆ ดังนี้ E ...

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในก...

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีก ด้วย รวมทั้งเสริมส...