free hit counter
milk run | logisticafe.com

Press ESC to close

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้!

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้! โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้…

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่น ๆ  แบ่งเป็นดังนี้ การจัดการคลังสินค้ากับการผลิต การผลิตที่ผลิตเป็นปริมาณน้อยแต่ทำการผลิตบ่อยๆ หรือการผลิตที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ (Make to order) นั้น…

ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบลีน lean ซึ่งแต่ละเที่ยวมีปริมาณน้อย ทำให้ต้นทุนสูง จึงใช้ระบบ milk run ใน…

Full Truck Load (FTL) คืออะไร ?

Full Truck Load (FTL) หมายถึง การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านเวลาและด้านต้นทุน ก…

ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คืออะไร ?

สรุปทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่าย ๆ อธิบายดังนี้ E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำ…

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplie…